PUUVILJAKASVATUS

Õppematerjale puuviljandusest
Alustatud 04.01.2009
Viimati uuendatud 04.04.2013
Koostaja: jaan.kivistik(at)ak.rapina.ee

S I S U K O R D

1. Äriline puuviljandus

2. Istandike liigitus

3. Intensiivistamise teed

4. Kääbusviljapuud

5. Aedade kavandamine

6. Maa ettevalmistamine istutamiseks

7. Istutamine

8. Viljapuude kujundamine ja lõikamine

9. Maakasutus

10. Umbrohutõrje

11. Väetamine

12. Niisutamine

13. Taimekaitse

14. Saagi hooldamine

15. Saagi koristamine

16. Istandike remont ja likvideerimine

Noorendatud tugevakasvuline õunapuu Kasvandi aias

Nõrgakasvulised õunapuud Asuva aias


ÕPIKUD


1. ÄRILINE PUUVILJANDUS

Mõisted: istiku-, puuvilja- ja marjakasvatus, tehnoloogia, tehnoloogiakaart ja tehnoloogilised lülid.

Tehnoloogiakaardi üle saab arutleda e-kursuse Puuviljakasvatus (võtmesõna: puuv06) 4. teema foorumis.

2. ISTANDIKE LIIGITUS

Mõisted: istandik ja istandus, intensiiv- ja ekstensiivistandik, noor ja kandev istandik.

3. INTENSIIVISTAMISE TEED PUUVILJANDUSES

(P:164-167)

Mõisted: koonalpuu ja palmett, spur-sordid ja segaoksaline viljakandvus, kääbusalused, retardandid.

4. KÄÄBUSVILJAPUUD

Mõisted: tugeva-, keskmise-, poolnõrga- ja nõrgakasvulised viljapuud ning pookealused; kääbusalused ja kääbuslikud vahepoogendid; seemik- ja kloonalused.

5. AEDADE KAVANDAMINE

(P:174-179, 183-istandiku plaan)

Mõisted: tara, tihe ja azhuurne kaitseistandik, püsiteed ja ajutised teed, istandikud (kvartalid), arvestusliku (kasuliku) pinna piir; ristkülik-, rida- ja ribaasetus; tihe, hõre ja tihendatud asetus.

Istandiku plaani üle saab arutleda e-kursuse Puuviljakasvatus (võtmesõna: puuv06) 4. teema foorumis.


6. MAA ETTEVALMISTAMINE ISTUTAMISEKS

(P:179-184)

Sisukord

Mõisted: varuväetamine, sügavkobestamine, plantaazhkünd ja istutuskohtade plantaazh; viseerimine ja markeerimine.

7. ISTUTAMINE

(P:184-188; TPM:76-79)

Mõisted: istutusaeg, istutusauk, istutuslaud, istutussügavus (seemik- ja kloonalustel, õun- ja luuviljalistel), istutusaegne kastmine, istutusaegne kärpimine.

8. VILJAPUUDE KUJUNDAMINE JA LÕIKAMINE

(P:188-223; TPM:49-72)
Täiendav kirjandus:

 • Järve, S., Eskla, V. Puude ja põõsaste lõikamine. Tallinn, Varrak, 2009. 180 lk.
 • Eskla, V., Järve, S. Puude ja põõsastelõikamine. Tallinn, Maalehe Raamat, 2007. 119 lk.(1.tr.2003).
 • Pihtjõe, P. veebileht Viljapuude noorendamine, kujundamine, hooldamine

  Mõisted: kärpimis-, harvendus- ja noorenduslõige, pintseerimine, rõngastamine ja viretamine, palmettvõra ja koonalpuu, rindeline ja rindeta võra, põhioksad ja poolpõhioksad, vaheoksad, väljumis- ja harunemisnurk, ladvanurk, tasakaalustamine ja alistamine, juhtoks ja konkurentoksad, vesivõsud, niin, kambium, malts- ja lülipuit, kasv ja viljakandvus, kuivamine, istutusaegne kärpimine, võra kujundamine, harvendamine, nõrk ja tugev noorendamine, tüügas ja kaitselüli, kontuurlõikus, pungade puhkemisvõime ja okste harunemisvõime.

  9. MAAKASUTUS

  (P:224-227)

  Mõisted: mustkesa mullaharimisega ja herbitsiididega, kattekultuurid (sideraadid ja rohukamar), vahekultuurid, multsh (kõdunev ja mittekõdunev); maakasutussüsteem.

  10. UMBROHUTÕRJE

  Mõisted: kündmine, sügavkobestamine, randaalimine, kultiveerimine, freesimine, äestamine, rullimine, kaevamine, kõplamine leht- ja välkkõplaga, kitkumine; herbitsiidid (kontaktsed ja süsteemsed, laustoimega ja valiva toimega); niitmine, multshimine.

  11. VÄETAMINE

  (P:228-231)

  Mõisted: orgaanilised ja mineraalväetised, makro- ja mikroelemendid, varu-, põhi- ja pealtväetamine; tegevaine (oksiid, element); näidisnormid noores ja kandvas aias ning nende täpsustamine; diferentseeritud väetamine, kloonalustel viljapuude väetamine; kuiv- ja kastmisväetamine, sügavväetamine, leheväetamine.

  12. NIISUTAMINE

  (P:232-233)

  Mõisted: niisutamisajad, füsioloogiline kuivamine, diferentseeritud niisutamine, vihmutamine ja tilkniisutamine, kastmisnorm.

  13. TAIMEKAITSE

  (P:233-236, 241-243; TPM:79-80)

  Mõisted: külmalaigud ja -lõhed, koorepõletik ja tüvepõletik, tüve- ja juurevähk, puidumädanikud; repellendid ja mürkhõrgutised, juure- ja kännuvõsud, korp, sildpookimine, tüvehaavade ravi, haavamäärded; insektitsiidid, akaritsiidid, fungitsiidid ja pestitsiidid; varakevadine, õitsemiseelne, õitsemisjärgne, suvine, saagijärgne ja sügisene pritsimine.

  14. SAAGI HOOLDAMINE

  (P:236-245)
  Mõisted: perioodiline viljakandvus, juurdevooluline ja kiirguslik öökülm, taimede piserdamine ja õhu segamine öökülmakahjustuste vähendamiseks, tolmeldamine ja mesilaste dresseerimine, õite ja viljahakatiste harvendamine, toestamisvajaduse vähendamine ja toestamine.

  15. SAAGI KORISTAMINE JA KAUBASTAMINE

  (P:245-253; TPM:89-92)

  Mõisted: koristus- ja tarbimisküpsus, koristusnõud ja taara, eelsorteerimine, voolkoristamine ja jaotatud koristamine, koristusplatvormid, sorteerimine ja kalibreerimine, säilitamine reguleeritavas gaasilises keskkonnas.

  16. ISTANDIKE REMONT JA LIKVIDEERIMINE

  (P:253-259; TPM:46-49)

  Mõisted: mullaväsimus ja asendusistutus; ümberpookimine, toesemoodustajad ja mitmesordilised puud (perepuud); külmakahjustuste määramine ja ravi; istandike likvideerimine.

  PUUVILJAAIAD


  E-KUTSEKOOL


  TAIMMATERJAL


  Sisukord


  ÕPPEPRAKTIKA

  Praktikal tehtu ja nähtu kantakse praktikapäevikusse. Sissekanne teha ka puudutud päeva kohta. Kõrgeimat koondhinnet väärib vaid korrektselt vormistatud, sisuka ja omanäolise päeviku esitaja. Päevikut läheb vaja praktikal kogetu meenutamiseks klassitundides ja enne eksamit.

  PRAKTILISED TÖÖD (TA:150)